Short Hindi Jokes Funny SMS

Baba Ji ka Dera
Short Hindi Jokes

Baba Ji ka dera bohot chamatkari hai. Sach mano vaha jo bhi koi buri niyat se jata hai, jalke bhasam ho jata hai.

Salman vaha gaya to bhasam ho gaya, Hrithik bhi bhasam ho gaya. Malika vaha gayi to…

….to anarth ho gaya….

Babaji jalke bhasam ho gaye!!!

Join Litejokes on Facebook
Punjabi Version

Baba Ji da dera bohot chamatkari hai. Sach jano, jo v koi buri niyat naal uthe janda a, jalke bhasam ho janda a.

Salman uthe gaya te bhasam ho gaya. Hrithik v bhasam ho gaya. Malika uthe gayi te...

...te anarth ho gaya...

Babaji jalke bhasam ho gaye!!!

Join Litejokes on Facebook

Mail this joke to friends

Enter Email:
<< Previous   Home    Next >>